15.03.2021
BASINA VE KAMUOYUNA                                                                                                                                                        
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI (İLKSAN) LAĞVEDİLMELİDİR!
Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve dönemin MEB İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç kuruculuğunu üstlendiği İLKSAN 13.01.1943 yılında kurulmuştur.
İLKSAN’ın Kuruluş ilanında ;’’…Öğretmenlerden hastalananlara, evlenenlere, çocuk doğuranlara, çocuklarını okutacaklara, ölenlerin ailelerine yardım etmek ve geçinme yükünü hafifletmek, sağlık ve sosyal yardımla ilgili konularda öğretmenleri birbirlerine yardım edici duruma getirmek gayesini güden bu Sandığın teşkili faydalı ve zaruri görülmüştür…” şeklinde bir ifade ile İLKSAN’ın neden kurulmak istendiği açıklanmıştır.
2012 yılında İLKSAN üyeliği bir mahkeme kararı ile isteğe bağlı hale gelmişti. Ancak acılan dava neticesinde, Anayasa mahkemesi 29/11/2017 tarih ve 2017/160 nolu kararıyla hükmü iptal ederek üyelik durumunu isteğe bağlı halden zorunlu hale getirmiştir. Yani bu haliyle İLKSAN üyeliği yasal olarak zorunluluğunu devem ettirmektedir.
4357 Sayılı kanun gereğince Sandığın idare ve işleyişini düzenleyen temel metin olan Ana Statüyü ve bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan Yönetmelikleri yürüten asli mercii Milli Eğitim Bakanıdır.
Başlangıçta öğretmenleri n bir arada olmasını ve yaşamın zorlukları karşısında dayanışma içinde yaşamaları için kurulan ilksan zaman içerisinde amacından uzaklaşarak şeffaflık ilkesine aykırı yönetilmeye başlanmıştır.Dayanışma için kurulan İLKSAN zaman içinde ticaret faaliyetlerinde bulunan bir ticari işletme haline dönüşmüştür.Ticari faaliyetlerle birlikte pastası büyük olan bir işletmeyi yönetmek için her türlü ayak oyunlarının oynandığı bir ortama dönüştü. Yönetim organlarına kimlerin, nasıl geldiği konusu ve aldıkları ücret İLKSAN’ın geldiği konum kuruluş amaçlarından uzaklaştığını göstermektedir.
İLKSAN KAPATILMALIDIR.
1.Kuruluş amacında, defter fabrikası, otel işletmeciliği, araba satışı, ticari faaliyetler olmadığı halde, adı sürekli yaptığı ticari faaliyetler ve yolsuzluklarla anılan İLKSAN'ın yönetim ve işleyişi ile ilgili olarak yaşadığı sorunlar bitmek yerine sürekli olarak artmakta, bu durumdan da en fazla İLKSAN üyeleri zarar etmektedir" dedi.
2.Üye öğretmenlerin maaşlarından kesilen yüzde 2 zorunlu ödentileri ile birimlerinden oluşan İLKSAN'ın yıllardır anti demokratik ana statüsü nedeni ile üyelerin her türlü denetimine kapalı tutulmuştur.Kapalı ilişkilerin ve anti demokratik işleyişin hakim olduğu tüm kurumlara bulaşan sorunlar uzun dönemden bu yana İLKSAN'da da yaşanmaktadır. İLKSAN'da değişik dönemlerde farklı boyutlarda yolsuzlukların yaşandığı kamuoyu tarafından bilinmektedir. Örneğin 11 Haziran 2004’te üyelerinden gizli İLKSAN'ın 11 milyon lira değerindeki bir arsayı 5 milyon’a TOKİ’ye devrettiği ortaya çıkmıştı
3. İLKSAN bu haliyle sürekli zarar eden, kamuoyunda yolsuzlukları ile tartışılan ve üyelerini hiç bir sürece katmayan bir kuruluş durumundadır.
4.Kuruluş felsefe ve amaçları (Cumhuriyetin ilk dönemlerinde İlkokul öğretmenlerinin maaş, ücret ve diğer özlük hakları, genel bütçe dışında özel idareler eliyle yürütülmüştür. Bunun yanında aynı dönemlerde, gerek kamuda gerekse özel sektörde çalışanlar açısından standart bir sosyal güvenlik sistemi de bulunmamaktaydı ) artık günümüzde işlevselliğini kaybetmiştir. Amacın işlevsiz kalması kurumun lağvedilmesini gerekli kılar.
TÖB SEN olarak taleplerimiz
1. LKSAN ‘’tüm malvarlığının ve sandığın tüm nakit parasının’’ üyelerine bölüştürülüp lağvedilmelidir.
2. İlksan üyelerinden talebimiz bu haliyle ;şeffaf olmayan ve üyelerine hesap vermeyen yönetimlerin seçileceği İLKSAN seçimlerinin boykot edilmesidir.
TÜM ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ SENDİKASI MERKEZ YÜRÜTME KURULU