Devlet kurumlarında çalışmakta olan memurlar çeşitli sınıflara ayrılır ve ayrıldıkları bu sınıflar üzerinden değerlendirilir. Ayrılan bu sınıflardaki tüm memurların en önemli ortak özelliği ise hepsinin kadrolu olarak çalışıyor olmasıdır. Memurların ayrılmış oldukları bu sınıflar öğretmenlik, mühendislik gibi meslek mezuniyeti gerektirebilir ya da büro, icra gibi genel işleri kapsayabilir. Peki, memur kadro cetveli ve memur sınıfları nelerdir? Son dönemlerde sık sık sorgulanan bu sorulardan sonra birçok memurun ve memur adayının merak ettiği bu kadro cetveli e-Memur sınıflandırması ile ilgili detaylı bir haber hazırladık. İşte haberimizin ayrıntıları…

MEMUR KADRO CETVELİ VE MEMUR SINIFLARI NELERDİR?

Memur sınıfları kanunlara göre şu şekilde ayrılmıştır;

-Genel idare hizmetler sınıfı

-Teknik hizmetler sınıf

-Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı

-Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı

-Avukatlık hizmetleri sınıfı

-Din hizmetleri sınıfı

-Emniyet hizmetleri sınıfı

-Jandarma hizmetleri sınıfı

-Sahil Güvenlik hizmetleri sınıfı

-Yardımcı hizmetler sınıfı

-Mülki İdare Amirliği hizmetleri sınıfı

-Milli İstihbarat hizmetleri sınıfı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde memur kadro cetvelleri ile ilgili “190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kurumlara ait kadrolar 190 sayılı KHK'ya ekli (I), (II), (III) sayılı cetvellerde yer almaktadır.

a) (I) sayılı Cetvel: Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, kanunlarla kurulan fonların ve kefalet sandıklarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarına aittir.

b) (II) sayılı cetvel: Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Başkanlıklarında ve Adalet Bakanlığında, hakimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar ile bu mesleklerden sayılan görevlerde olanların kadrolarına aittir.

c) (III) sayılı cetvel: İkinci maddenin (c) fıkrası kapsamına giren diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarına aittir.

Bu cetvellerde, taşra teşkilatı bulunan kurum ve kuruluşların, kadroları, merkez ve taşraya ait olmak üzere, iki ayrı bölümde düzenlenir.” açıklaması yapılmıştır